With Imran Bashir sahib, Haji Muhammad Asif Sehar sahib, Haji Nawaz Pappu sahib, Suhail Anwar sahib and Ilyas Majeed Sheikh sahib and daughter’s wedding of Khadim Hussain Sahib.