At Founders Dinner in GYMKHANA Club with Rao Khurshid Ali Sahib, Yasir Khurshid sahib, Arif Quddus sahub