At LCCI with Dr. Asif Mahmood Jah Sahib, Mr. Suhail Warraich, Dr. Sarfraz sahib, Dr. Tariq Mehmood sahib, Sheikh Parvez sahib and others.