At LCCI with Vice President Harris Atteq sahib, Mian Zahid Jawaid sahib, Rizwan Shamsi Sahib, Muhammad Asif Sehar Sahib, Wasif Yousaf sahib & Haroon Arora Sahib.