Kashif Anwar With Khadim Hussain Sahib and Athar Bhai.