With Hakeem Tariq Sahib at his residence ABKARI HAVELI Bahawalpur.