With Sana Ullah Khan sahib, Rao Khurshid Ali sahib, Dr. Abdul Qayyum sahib and Alehsan Hospital Team.