With Sana Ullah Khan sahib, Sohail Zafar Barkat Ali sahib, Awais Sahib, Kashif Nawaz Sahib and other Board members of Al-Ehsan Welfare Hospital