With Sheikh Muhammad Asif Sahib, Imran Bashir Sahib and Malik Usman Sahib